Contributie                                                

De contributie bedraagt € 125,00 per verenigingsjaar.

 

Je dient dit bedrag over te maken op bankrekeningnummer NL03ABNA055.23.21.125        ten name van Takt’89 te Bilthoven o.v.v.: contributie 2017-2018.

 

De betaling dient in een keer te geschieden en uiterlijk 22 augustus 2017 op onze bankrekening te zijn bijgeschreven

 

Het badminton seizoen loopt van 22 augustus 2017 tot en met 3 juli 2018.
Je kunt natuurlijk ook gedurende het gehele jaar instappen.

 

 

 

Je lidmaatschap eindigt door overlijden, royement of opzegging

 

Opzegging is alleen mogelijk aan het eind van het verenigingsjaar en dient uiterlijk op 23 augustus 2017 in bezit van het secretariaat te zijn. "zie nieuwsbrief".

 

 

 

Voor meer informatie kun je een keer op de speelavond langskomen of je vragen mailen naar inlichtingen@takt89.nl .