Contributie                                                

De contributie bedraagt € 125,00 per verenigingsjaar.

 

Je dient dit bedrag over te maken op bankrekeningnummer NL03ABNA055.23.21.125        ten name van Takt’89 te Bilthoven o.v.v.: contributie 2018-2019.

 

De betaling dient in een keer te geschieden en uiterlijk 04 september 2018 op onze bankrekening te zijn bijgeschreven

 

Het badminton seizoen loopt van 04 september 2018 tot en met 02 juli 2019.
Je kunt natuurlijk ook gedurende het gehele jaar instappen.

 

 

 

Je lidmaatschap eindigt door overlijden, royement of opzegging

 

Opzegging is alleen mogelijk aan het eind van het verenigingsjaar en dient uiterlijk op 05 september 2018 in bezit van het secretariaat te zijn. "zie nieuwsbrief".

 

 

 

Voor meer informatie kun je een keer op de speelavond langskomen of je vragen mailen naar inlichtingen@takt89.nl .